Algemene voorwaarden

Artikel 1 – DE HUURDER zal het contractvoertuig alleen en uitsluiten toewijzen aan de service van een individueel gebruik, waarbij het verboden is om het doel voor enig ander gebruik te variëren. Het onjuiste gebruik van een Green Rides voertuig en het niet naleven van de regels van de weg zijn de verantwoordelijkheid van de bestuurder die onderhevig is aan dit huurcontract met Green Rides. Green Rides is vrijgesteld van elke onvoorzichtigheid die de bestuurder tijdens de duur van dit contract zou kunnen veroorzaken.

Artikel 2 – GEBRUIK: Het is verboden voor de huurder het voertuig waarop dit contract betrekking heeft geheel of gedeeltelijk over te dragen, uit te lenen of te sub leasen ten gunste van derden. Green Rides heeft het recht om dit contract te beëindigen mocht dit wel het geval zijn. Green Rides is in geen geval verantwoordelijk voor een andere persoon dan de bestuurder die geautoriseerd is door het inhuren van deze service. De Green Rides voertuigen worden in goede staat geleverd, zodat de huurder de verplichting heeft om het Green Rides voertuig in dezelfde staat terug te brengen als dat deze werd afgeleverd. Eventueel ontstane schade wordt door de huurder betaald en wordt indien volstaat, verrekend met de borgtocht van het contract. In geval van diefstal, verlies of enig ander item gedurende de looptijd van dit contract, is de huurder verplicht om Green Rides 100% van de totale waarde van het Green Rides voertuig binnen 48 uur te betalen.

Artikel 3 – DUUR: Het contract kan aan het einde van de overeenkomst worden hernieuwd, indien beide partijen dit overeenkomen. Als er geen verlenging is, is de huurder verplicht om het voertuig in dezelfde staat te retourneren als deze werd afgeleverd.

Artikel 4 – PRIJS: De overeengekomen prijs voor de huur van het voertuig is (zie huurprijs), dit bedrag dient uiterlijk 24 uur van te voren betaald te zijn. Borg wordt betaald bij aankomst

Artikel 5 – SNELHEID EN WEGEN: De maximale toegestane snelheid met de E-Choppers bedraagt 25km/u, deze snelheid mag in geen geval overschreden worden. E-Choppers laat het gebruik van auto(snel)wegen niet toe omdat deze wettelijk verplicht zijn gebruik te maken van de fietspaden in Nederland. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden: a) Alcoholhoudende drank tijdens de huurperiode te nuttigen. b) De trottoirbanden op en af te rijden. c) Met de E-chopper tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen. d) Een of meerdere personen te vervoeren. Green Rides kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik of niet-naleving van deze clausule.

Artikel 6 – DE HUURDER: ontvangen het voertuig in goede staat en gebruik inclusief kenteken en de WA-verzekering op het voertuig. Het maximale verzekerd bedrag per gebeurtenis is € 6.070.000 voor letsel, € 1.220.00 voor materieel en voor de schadeverzekering inzittenden € 500.000. Het eigen risico per gebeurtenis is € 1.000.

Artikel 7 – Het is Green Rides verplicht om de buitenkant van het voertuig schoon te houden en dagelijks de batterij, remmen en het voertuig te checken.

Artikel 8 – Elke schade of breuk die optreedt tijden de looptijd van dit contract wordt gerepareerd of vervangen op kosten van de huurder.

Artikel 9 – Overtredingen van verkeer, ongevallen en botsingen gepleegd door de huurder en die overeenkomen met het voertuig, vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder welke tevens alles kosten en schade draagt.

Artikel 10 – DE HUURDER zal een borg achterlaten middels cash of, als garantie voor de omgang met het voertuig, welke aan het einde van het contract zal worden geretourneerd na verificatie van het schadeloos terug brengen van het voertuig. Green Rides is niet verplicht rente over dit bedrag te betalen.

Artikel 11 – Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden, bij latere terug bezorging worden evenredig kosten in rekening gebracht.

Artikel 12 – Green Rides behoudt zicht het recht voor om dit contract te beëindigen wegens schending van één van de bovenstaande clausules door de huurder.